Публічний договір
Натискаючи кнопку ви підтверджуєте що прочитали та погоджуєтесь з умовами публічного договору
Цей договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників. Беззастережне прийняття умов цього договору вважається акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей договір. Ця публічна оферта адресована всім фізичним особам, які бажають скористатися Послугами і мають технічну та/або фінансову можливість одержати Послуги.
ФОП САВЧЕНКО ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСІЇВНА (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України, пропонує (публічна оферта) будь-якій фізичній особі (надалі – «Замовник»), в подальшому разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти цей публічний договір про надання послуг (надалі – «Договір») на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах, що викладені у цьому Договорі.
1.2. Акцепт – повна, безумовна й беззастережна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених цим Договором, в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.3. Замовник – фізична особа, яка володіє повною цивільною дієздатністю, і здійснює замовлення надання Послуг на умовах цієї публічної пропозиції (оферти). Прийняттям даної публічної пропозиції (оферти) Замовник підтверджує та гарантує, що здійснив всі необхідні дії та виконав всі чинні вимоги законодавства України для отримання ним Послуг.
1.4. Послуги – це консультаційні, освітні та інші супутні послуги, послуги у сфері охорони здоров’я, які надаються Замовнику Виконавцем в порядку, встановленому цим Договором, у формі індивідуальних та/або групових консультацій в режимі онлайн.
1.5. Вартість послуг (Тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певних Послуг Замовнику у відповідності до вибраного Замовником Тарифу.
1.6. Спеціалісти – фізичні та/або юридичні особи, які наділені необхідними повноваженнями та обсягом прав для надання Послуг Замовникам.
1.7. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою: ___________, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та Послуги, організацію надання яких забезпечує Виконавець.
1.8. Заявка – внесення Замовником відомостей про себе на Сайті Виконавця, які допоможуть ідентифікувати його при організації надання Послуг: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; номер телефону; адреса електронної пошти.
1.9. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.10. Партнери - фізичні або юридичні особи, які наділені необхідними повноваженнями та обсягом прав для надання інших послуг, не визначених даною публічною пропозицією (оферта), для Замовників на підставі окремо укладених угод між Партнером та Замовником.
1.11. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.12. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Укладення Замовником цього Договору передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору.
2.2. На підставі та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець організовує надання Послуг Замовникові, а Замовник оплачує Послуги та приймає їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2.3. Виконавець організовує надання Послуг, використовуючи мережу Інтернет та/або комп’ютерну мережу.
2.4. Всі зміни й доповнення до цього Договору розміщуються на Сайті Виконавця та є обов’язковими для Сторін.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця.
3.2. Підтвердженням повного, безумовного та беззастережного акцептування Публічної оферти є заповнення Замовником заявки на Сайті Виконавця та/або здійснення оплати за замовлені Послуги згідно з Тарифами, вказаними на Сайті Виконавця, що свідчить про прийняття ним Публічної оферти.
3.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.4. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.
3.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Послуги надаються Замовнику виключно на умовах 100 %-ої попередньої оплати.
4.2. Замовник здійснює оплату Послуг за Тарифами, які вказані на Сайті Виконавця, та/або вказані у рахунку на оплату, надісланому Виконавцем Замовнику.
4.3. Послуги надаються Замовнику шляхом проведення індивідуальних та/або групових он-лайн консультацій Спеціалістами, визначеними Замовником при заповненні Заявки, через мережу Інтернет за допомогою комунікаційних програмних забезпечень (власна платформа Виконавця або Zoom).
4.4. Для підтвердження надання Послуг Виконавець та/або Спеціаліст мають право проводити відео та/або аудіо запис он-лайн консультацій із Замовниками, що становить конфіденційну інформацію та не підлягає розголошенню Замовником, крім випадків, передбачених законодавством.
4.5. Замовник самостійно за рахунок власних засобів забезпечує собі технічну спроможність отримання Послуг он-лайн. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої чи інші проблеми комп’ютерних систем, серверів, провайдерів, програмного забезпечення, збої сервісів електронної пошти, що унеможливили отримання Замовником Послуг.
4.6. Виконавець та/або Спеціалісти у разі необхідності в процесі надання Послуг можуть надавати Замовнику рекомендації звернутися за додатковими послугами до Партнерів, які володіють необхідними знаннями у сфері медицини чи здорового способу життя. Замовники на безоплатній основі отримують контакти таких Партнерів і рекомендації від Виконавця на надання Партнерами послуг для Замовників.
4.7. Тривалість однієї індивідуальної або групової консультації становить від 40 хвилин до 1 години залежно від виду Послуг. Дата та час надання Послуг визначається Виконавцем, про що Замовник повідомляється не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні.
4.8. Загальна кількість індивідуальних та/або групових консультацій визначається Замовником спільно з Виконавцем шляхом вибору відповідного Тарифу та проведення відповідних оплат за Послуги.
4.9. У разі припинення Договору, оплата внесена Замовником за Послуги Виконавцем не повертається.
4.10.Оплата Послуг Виконавця здійснюється після отримання Замовником рахунку на оплату шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний на Сайті Виконавця та/або у рахунку на оплату, надісланому Виконавцем Замовнику.
4.11. Всі претензії, що виникають з приводу надання Послуг Виконавцем та/або Спеціалістами, пред’являються виключно Виконавцеві.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримувати Послуги в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
5.1.2. Вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.
5.1.3. У випадку незгоди з даним Договором (в тому числі з змінами та/або доповненнями) – не надавати власні Заяви на отримання послуг або припинити отримання Послуг.
5.2. Замовник зобов’язується:
5.2.1. До моменту укладення цього Договору ознайомитися з його змістом, умовами, порядком виконання та Тарифами.
5.2.2. Надавати повну та достовірну інформацію для його ідентифікації, в тому числі при заповненні Заявки.
5.2.3. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг, не порушувати вимог чинного законодавства України, не використовувати результати надання Послуг у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або Спеціалістів.
5.2.4. Під час отримання Послуг сумлінно виконувати рекомендації та поради Виконавця та/або Спеціалістів.
5.2.5. Здійснити оплату Послуг, які будуть надаватися Замовнику Виконавцем та/або Спеціалістами.
5.2.6. Не розголошувати, без письмової згоди Виконавця, відомості та інформацію отриману від Виконавця та/або Спеціалістів.
5.2.7. Регулярно ознайомлюватись з змістом даної Публічної оферти, з метою своєчасного ознайомлення з її змінами. Продовження отримання Послуг після будь-яких змін в даному Договорі та Публічній оферті означають згоду Замовник з такими змінами та/або доповненнями.
5.2.8. Отримувати Послуги в належному стані (Послуги можуть бути припинені у випадку наявності візуальної підозри, що Замовник находиться в стані алкогольного або іншого сп’яніння та/або знаходиться під дією медичних препаратів та/або в нього є ознаки інших захворювань які унеможливлюють надання йому Послуг)
5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Залучати Спеціалістів для надання Послуг на підставі агентських договорів.
5.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.
5.3.3. Вимагати здійснення Замовником оплати Послуг.
5.3.4. Призупинити надання Послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
5.3.5. Відмовити Замовнику в організації надання Послуг та припинити дію цього Договору у разі невиконання Замовником умов Договору або взятих на себе зобов’язань або гарантій.
5.3.6. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.
5.3.7. Використовувати адресу електронної пошти та номер телефону Замовника, вказані при заповненні Заявки, для здійснення зв’язку з Замовником, в тому числі для надсилання листів, повідомлень, рахунків, рекламних матеріалів, інформацію організаційно-технічного характеру тощо. Надавши свою адресу електронної пошти та номер телефону Замовник підтверджує свою згоду на отримання такої інформації від Виконавця та/або Спеціалістів.
5.3.8. На власний розсуд вносити зміни та/або доповнювати цей Договір та Публічну оферту в будь-який час без попереднього та/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни та/або доповнення до Договору та Публічної оферти вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті.
5.3.9. В будь-який час вимагати від Замовника надання підтвердження відомостей, вказаних у Заявці, і запитати у зв’язку з цим підтверджуючі документи. Ненадання таких документів, на розсуд Виконавця, може прирівнюватися до надання недостовірної інформації. У разі надання недостовірної інформації Виконавець має право відмовити у розгляді питань, претензій чи заяв будь-якого характеру.
5.4. Виконавець зобов’язується:
5.4.1. Організовувати надання Послуг Замовнику відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
5.4.2. Організовувати надання Замовнику Послуг з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення конфіденційної інформації.
5.4.3. Забезпечувати надання Замовнику повної та достовірної інформації з питань організації надання Послуг.
5.4.4. Не розміщувати на Сайті Виконавця номери телефонів, адреси електронної пошти, іншу особисту інформацію (персональні дані) Замовників, без отримання їх особистої згоди на такі дії відповідно до вимог чинного законодавства.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Замовник несе відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після набуття чинності цього Договору. Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем свої зобов’язань згідно з умовами Договору.
6.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.
6.5. У разі неможливості надання Послуг, яка виникла з вини Замовника, Послуги підлягають оплаті Замовником в повному обсязі і оплата поверненню не підлягає.
6.6. У разі, якщо неможливість надання Послуг виникла при обставинах, за які жодна із Сторін відповідальності не несе, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати.
6.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні до Виконавця за організацією надання Послуг, сам по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
7.1. Всі суперечки та спори, що виникають в процесі організації надання Послуг, у зв’язку з прийняттям, виконанням та /або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.
7.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник має право на пред’явлення претензій Виконавцю, які обов’язково повинні бути розглянуті ним в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до положень чинного законодавства України за місцем знаходженням Виконавця.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набирає чинність з моменту Акцепту Замовником Публічної оферти та діє протягом періоду надання Послуг за вибраний Тариф.
8.2. Договір може бути розірвано у таких випадках:
8.2.1. При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання Послуг і припиненням отримання Послуг або шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу Виконавця про припинення Договору.
8.2.2. У разі відмови Виконавця від організації надання Послуг Замовникові у випадку невиконання останнім умов цього Договору.
8.2.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1. Сторони домовились вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з організацією надання Послуг відповідно до умов цього Договору, конфіденційною інформацією.
9.2. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. Не вважається порушенням надання Виконавцем отриманої від Замовника інформації Спеціалістам для надання ними Послуг. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
9.3. Вказуючи свої персональні дані на Сайті Виконавця при заповненні Заявки, Замовник надає свою добровільну згоду на збір, обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
9.4. Виконавець використовує отримані персональні дані для надання Послуг, визначених цим Договором, в тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, податкового та бухгалтерського обліку, а також для інформування про нові Послуги.
9.5. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або її невідповідністю дійсності.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Визнання будь-якого положення або пункту цього Договору недійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.
10.2. Замовник гарантує, що він володіє цивільною дієздатністю, необхідною і достатньою для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов, всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
10.3. До відносин між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, застосовуються положення чинного законодавства України.
10.4. Будь-які повідомлення для Замовників Виконавець здійснює шляхом їх публікування на Сайті Виконавця або направленням їх на відому Виконавцю електронну адресу Замовника або відомий засіб телефонного зв’язку або відоме місце проживання Замовника.

Публічний договір
Натискаючи кнопку ви підтверджуєте що прочитали та погоджуєтесь з умовами публічного договору

КАКУЮ СИТУАЦИЮ ВЫ ХОТИТЕ РЕШИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС?

СОЦ. СЕТИ
ТЕЛЕФОН
© ELIZAVETA_SAVCHENKO 2022
МЕНЮ